17 stycznia 2021,imieniny Antoniego, Rościsława, Jana

Kwalifikacja wojskowa w 2019 roku

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018roku, w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 roku (Dz. U. 2018, poz. 1982), w dniu 12 marca 2019 roku, zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie Gminy Czernichów. Kwalifikacja zostanie przeprowadzona w Żywcu, w budynku Przychodni Lekarskiej przy al. Piłsudskiego 50.


POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA w Żywcu:
Siedziba Komisji Lekarskiej: budynek przychodni Lekarskiej przy ul. al. Piłsudskiego 50 w Żywcu, 34-300 Żywiec.
Termin urzędowania: od 25 lutego do 11 kwietnia 2019 roku. Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od.8.00 do 15.00.

Telefony kontaktowe:

 • Urzędu Gminy Czernichów - w sprawach kwalifikacji wojskowej – 33 860 15 65;
 • Sekretarz Powiatowej Komisji Lekarskiej w Żywcu – 509 668 691.


DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2019 roku WZYWA SIĘ:

 • mężczyzn urodzonych w 2000 r.;
 • mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.


DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2019 roku WZYWA SIĘ:
- osoby urodzone w latach 1998-1999, które:

 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowe, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4 b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;


- kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej. Oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. 2017 r., poz. 944);

Do kwalifikacji wojskowej wzywa wójt za pomocą imiennego wezwania.
NIEOTRZYMANIE IMIENNEGO WEZWANIA NIE ZWALNIA Z OBOWIĄZKU STAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ.

DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ ZABIERZ:

 1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (paszport);
 2. posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 3. aktualną fotografię (legitymacyjna) bez nakrycia głowy;
 4. zaświadczenie o pobieraniu nauki (zwróć się do dyrekcji szkoły o jego wydanie w terminie poprzedzającym stawienie się do kwalifikacji);
 5. jeśli się nie uczysz, zabierz świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (lub klasy);
 6. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, uprawnienia.


PRZENIESIENIE DO REZERWY:

 • osób posiadających kategorię zdolności „A” lub „D” – następuje (co do zasady) po upływie 14 dni od otrzymania orzeczenia o zdolności do czynnej służby wojskowej albo z dniem zrzeczenia się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron.
 • osób posiadających kategorię „B” – nastąpi po ponownym stawieniu się przed komisją lekarską i uzyskaniu kategorii „A” lub „D”.


Wpis w książeczce wojskowej potwierdzający przeniesienie do rezerwy można uzyskać:

 • w czasie kwalifikacji wojskowej - w siedzibie właściwej Powiatowej Komisji Lekarskiej,
 • po zakończeniu kwalifikacji wojskowej - w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku-Białej ul. Piastowska 14.


Osoby uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny - kategoria zdolności „E”, nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

SANKCJE EGZEKUCYJNE I KARNE
W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny

 • wójt z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 • wójt lub wojskowy komendant uzupełnień składa doniesienie do prokuratury o popełnieniu czynu zabronionego (art. 224);


PODSTAWA PRAWNA:
Rozporządzenie MSWiA i MON z dnia 4 października 2018 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 roku (Dz.U. z 2018r. poz. 1982).
Rozporządzenie MSWiA i MON z dnia 23 listopada 2009 roku ( Dz. U. z 2017r. poz. 1980).

fot. MSWiA
06-03-2019 13:30:01 - Wpis utworzył użytkownik admin