6 czerwca 2020,imieniny Norberta, Laurentego, Bogumila

Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2020r. realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu (IV)” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2017-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia).

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30+ pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu.

Grupę docelową projektu stanowią osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), zwłaszcza te znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:
- osoby w wieku 50 lat i więcej;
- kobiety;
- osoby z niepełnosprawnościami;
- osoby długotrwale bezrobotne;
- osoby o niskich kwalifikacjach;
- a także należące do pozostałych grup określonych w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020”.

W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia:
- staże ;
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;
- refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy;
- prace interwencyjne.

Budżet projektu wynosi: 5 778 184,29 zł, w tym 4 911 456,65 zł wkład EFS.

Bieżące informacje dot. ww. projektu umieszczane będą na stronie internetowej Urzędu pod adresem: http://zywiec.praca.gov.pl w zakładce Aktualności i zakładce rynek pracy/programy aktywizacyjne i projekty urzędu.

Informacje można również uzyskać u specjalistów ds. programów – tel. 33 475 75 26.

Załączniki do pobrania

21-06-2019 11:02:32 - Wpis utworzył użytkownik admin