9 kwietnia 2020,imieniny Marii, Dymitra, Heliodora

Czyste Powietrze - bliżej mieszkańców Gminy Czernichów

Czyste powietrze, to program rządowy realizowany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w porozumieniu z niektórymi gminami. W ramach projektu można uzyskać dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację budynku, domki letniskowe nie biorą udziału w projekcie. Regulamin projektu dostępny jest na stronie: https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-czyste-powietrze.html. Od lutego dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Gminą Czernichów i WFOŚiGW w Katowicach punkt konsultacyjny Programu Czyste Powietrze dla mieszkańców naszej gminy mieści się w Urzędzie Gminy Czernichów.

Punkt konsultacyjny będzie czynne w każdy poniedziałek od 12:00 do 15:00. Przy składaniu wniosku do ww. programu należy umówić się wcześniej na konkretną godzinę pod numerem tel.: 33 860 93 16 oraz posiadać informacje wraz z załącznikami do wniosku według poniższego wykazu:

 1. Dane wnioskodawcy (właściciela) numer PESEL, adres, adres e-mail, nr telefonu.
 2. Numer rachunku bankowego.
 3. Pełny numer księgi wieczystej, np. BB1Z/00000002/9.
 4. Numer ewidencyjny działki.
 5. Powierzchnia całkowita budynku ( m2).
 6. Powierzchnia wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej ( m2).
 7. Rok oddania budynku do użytkowania lub rok uzyskania zgody na rozpoczęcie budowy.
 8. Dane wszystkich członków gospodarstwa domowego, zgodnie z zasadami Programu „Czyste Powietrze": numer PESEL, wysokość i rodzaj rocznego dochodu oraz zaświadczenie jeżeli osoba pełnoletnia nie pracuje (oryginał zaświadczenia), stypendium socjalne.
 9. Dokumenty (kopie) potwierdzające dochód, np. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, roczne zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (np. PIT-37) poświadczone pieczęcią Urzędu Skarbowego lub wydruk razem z UPO.
 10. Powierzchnia docieplana, osobno dla każdego rodzaju przegrody, np. ściany zewnętrzne powyżej terenu, ściany zewnętrzne poniżej terenu, dach, stropodach, podłoga na gruncie ( m2).
 11. Powierzchnia nowej stolarki zewnętrznej ( m2).
 12. Do wniosku należy załączyć certyfikat kotła na paliwo stałe potwierdzający spełnienie 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 oraz wymagania ekoprojektu, urządzenia i instalacje muszą posiadać pisemna gwarancje producenta w zakresie jakości towaru(załącznik nr 1).
 13. Warunkiem montażu kotła na węgiel jest brak możliwości podłączenia lub brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci dystrybucji gazu. W związku z powyższym należy dołączyć do wniosku informacje z gazowni o możliwościach technicznych przyłącza do sieci gazowniczej.


Najczęściej zadawane pytania: http://www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/najczesciej-zadawane-pytania/
30-01-2020 9:54:23 - Wpis utworzył użytkownik admin