logo
-A A A+

Dzisiaj : 19 Maj 2022

Imieniny : Iwa, Piotra, Celestyna

Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Czernichów

20 Kwi -  21:52 | Rejestr obiektów noclegowych | UG Czernichów | 433


Zakres świadczonej usługi:

wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Czernichów

 

Krok po kroku

Inne obiekty mogące świadczyć usługi hotelarskie to:

 • ośrodki wczasowe,
 • ośrodki kolonijne,
 • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe,
 • pokoje gościnne,
 • domki letniskowe,
 • a także wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawienie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych.

 

Każdy przedsiębiorca oraz rolnik, który zamierza rozpocząć świadczenie usług hotelarskich na terenie Gminy Czernichów, ma obowiązek zgłosić w Urzędzie Gminy Czernichów obiekt do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, prowadzonej przez Wójta Gminy, zgodnie z art. 39 ust.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020., poz. 2211).

Obiekt zgłaszany do ewidencji musi spełniać wymogi budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe niezbędne do prowadzenia usług hotelarskich zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w którym są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz.2166).

Usługi hotelarskie mogą być świadczone, jeżeli obiekt spełnia minimalne wymagania co do wyposażenia, które określa załącznik nr 7 do Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w którym są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 2166 ).

Świadczenie usług hotelarskich wbrew obowiązkowi zgłaszania obiektu do ewidencji stanowi wykroczenie. Podlega ono karze ograniczenia wolności albo grzywny (art.601 § 4 pkt. 3 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz.1023).

 

Krok pierwszy

Pobierz i wypełnij Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Czernichów

 

Krok drugi

Załącz kserokopię numer NIP oraz odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - o ile taki posiadasz.

Jeżeli nie jesteś jeszcze przedsiębiorcą, czyli nie prowadzisz działalności gospodarczej, zacznij od dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo do CEIDG. Wpis do ewidencji załatwisz w Urzędzie Gminy Czernichów w biurze nr 5.

 

Krok trzeci

Załącz do wniosku:

 • opis obiektu (załącznik nr 1),
 • minimalne wymagania co do wyposażenia dla innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (załącznik nr 2).

 

Krok czwarty

Złóż wniosek wraz załącznikami w Urzędu Gminy Czernichów z siedzibą w Tresnej, ul. Żywiecka 2 , 34-311 Czernichów - sekretariat

 

Krok piąty

Dokonaj formalności w celu pobierania opłaty klimatycznej zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy Czernichów - szczegóły w Urzędzie Gminy Czernichów z siedzibą w Tresnej, ul. Żywiecka 2, 34-311 Czernichów – dział ds. księgowości podatkowej - nr tel.: 338609324, e-mail: abasiura@czernichow.com.pl

 

Osoba odpowiedzialna: Klaudia Kliś,  nr tel.: 338609313, e-mail: kklis@czernichow.com.pl

Forma załatwienia: Wpis do ewidencji.

Informacje na temat opłat: Za zaświadczenie o wpisie do ewidencji wydanym na wniosek strony wnoszona jest opłata w wysokości 17,00 zł na podstawie art. 1 ust. 1 pkt. 1  lit. b oraz załącznika do ustawy – część II pkt. 21, ustawy a dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1000)

Informacje na temat trybu odwoławczego: Nie przewidziany w ustawie

Termin załatwienia sprawy: Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 1 miesiąca.

 

Informacje dodatkowe

 1. Na terenie Gminy Czernichów ewidencję innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie prowadzi Wójt Gminy Czernichów.
 2. Ewidencja nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.
 3. Ewidencja jest jawna w części objętej wpisem do kart ewidencyjnych obiektów. Karty te zawierają : określenie przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie wraz z adresem jego siedziby, a w przypadku gdy przedsiębiorca jest osoba fizyczną- wraz z adresem miejsca zamieszkania, nazwę i adres obiektu, informację o stałym lub sezonowym charakterze świadczonych usług, wraz z podaniem czasu trwania sezonu oraz informacje o liczbie miejsc noclegowych.
 4. Karty ewidencyjne obiektów mogą być udostępnione do wglądu jedynie w obecności osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji.
 5. Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji do Urzędu Gminy Czernichów  o następujących zmianach:
 1. zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich (załącznik nr 5),
 2. uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego (załącznik nr 5),
 3. zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie (załącznik nr 4),
 4. zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych (załącznik nr 4),
 5. zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych(załącznik nr 4).

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020., poz. 2211).
 2. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w którym są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 2166).

 

Pliki do pobrania: