logo
-A A A+

Dzisiaj : 17 Cze 2024

Imieniny : Laury, Marcjana, Alberta

GKRPA
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czernichowie jest jedną z instytucji wspomagających gminę w zakresie zadań własnych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu.

20 Kwi -  22:29 | GKRPA | UG Czernichów | 7534


Kontakt

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czernichowie z siedzibą w Urzędzie Gminy Czernichów
34-311 Czernichów, Tresna ul. Żywiecka 2, biuro nr 3.
Tel. 338609318.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernichowie
Dyżur odbywa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernichowie ul. Strażacka 6/7 Czernichów, w środy od 15:00 do 18:00 oraz czwartki od 15:30 do 17:30.
Tel. 338609318.


 

Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 • Inicjowanie, monitorowanie i ocena działań w zakresie określonym w art. 41 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 • Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego.
 • Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych, na podstawie upoważnienia
 • Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy Czernichów
 • Współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
 • Udział członków Komisji w szkoleniach z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 • Prowadzenie rejestru dotyczącego czynności podejmowanych wobec klientów Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Tworzenie projektu Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na dany rok.

 

Zobowiązanie do leczenia odwykowego

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zmianami), zobowiązanie do leczenia odwykowego dotyczy osób które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują:

 • rozkład życia rodzinnego
 • demoralizację małoletnich
 • uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny
 • systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny

Oznacza to, że sam fakt uzależnienia od alkoholu czy też spożywanie alkoholu w sposób szkodliwy lub ryzykowny nie może stanowić samoistnej podstawy do zobowiązania danej osoby do podjęcia leczenia odwykowego, lecz muszą towarzyszyć temu także określone, negatywne zachowania w sferze społecznej.

 
Kto może złożyć wniosek do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

Najlepiej gdy zgłaszający jest osobą znającą problem np. członek najbliższej rodziny, ale przyjmowane są również zgłoszenia od dalszych członków rodziny, jak i od osób niespokrewnionych. Osoba uzależniona z własnej inicjatywy może przyjść do Gminnej Komisji po pomoc i poradę w sprawie podjęcia leczenia.
Wzór wniosku składanego przez osobę prywatną można pobrać ze strony internetowej lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Czernichów. Ponadto wniosek o leczenie do Komisji mogą złożyć instytucje: Policja, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie, Izba Wytrzeźwień, Sąd, Prokuratura, Kuratorzy sądowi i inne.
Gminna Komisja nie jest w żadnej mierze zobowiązania do rozpatrywania wniosków anonimowych. Osoba lub instytucja zawiadamiająca Gminną Komisję o konieczności podjęcia działań w ramach procedury nie staje się stroną w procedurze ani
w postępowaniu sądowym – nie przysługuje jej uprawnień do wycofania wniosku, nie ma dostępu do gromadzonych materiałów, nie może wnieść apelacji od wydanego postanowienia sądowego. Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Czernichów biuro nr 3.

 
Procedura zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego
KROK NR 1

Wszczęcie procedury dotyczącej zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego następuje z chwilą złożenia przez wnioskodawcę wniosku o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego osoby uzależnionej bądź na wniosek instytucji zewnętrznej

KROK NR 2

Po otrzymaniu wniosku o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu następuje jego rozpatrzenie pod względem zasadności prowadzonej procedury. Ponadto w przypadku podejrzenia występowania zjawiska przemocy w rodzinie Gminna Komisja wypełnia formularz „Niebieska Karta” i przekazuje go do rozpatrzenia do Zespołu Interdyscyplinarnego przy GOPS w Czernichowie.

KROK NR 3

Gminna Komisja po rozpatrzeniu wniosku pod kątem jego zasadności wzywa osobę zgłoszoną na spotkanie GKRPA, na którym członkowie komisji starają się zmotywować osobę do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego, wskazują ośrodki, w których osoba mająca problem z alkoholem, może uzyskać pomoc w formie konsultacji, terapii stacjonarnej lub ambulatoryjnej.

 1. Jeśli osoba zaproszona na spotkanie Gminnej Komisji przychodzi na spotkanie i wyraża zgodę na leczenie odwykowe. Komisja monitoruje, czy osoba uczestniczy w terapii, czy powstrzymuje się od spożywania alkoholu. Robi to poprzez zaproszenie osoby zgłoszonej z zaświadczeniem z ośrodka terapeutycznego lub zaproszenie kogoś z członków rodziny który opisze bieżącą sytuację. Takie osoby zawsze będą informowane, że w przypadku zaprzestania leczenia lub nie dostarczenia zaświadczenia o kontynuacji leczenia sprawa zostanie skierowana do Sądu.
 2. Jeśli osoba zaproszona na spotkanie Gminnej Komisji przychodzi na spotkanie i oświadcza, że nie ma problemu alkoholowego i nie zamierza podjąć leczenia. W takiej sytuacji osoba kierowana jest na badanie do biegłych sądowych, którzy są uprawnieni do orzekania do uzależnienia (są to lekarz psychiatra oraz psycholog. Jeżeli z opinii biegłych wynika, ze osoba nie jest uzależniona sprawa przez Komisję jest zamykana. Jeżeli natomiast z opinii biegłych wynika, że dana osoba jest uzależniona od alkoholu to wtedy sprawa jest kierowana do Sądu. W przypadku gdy osoba u której stwierdzono uzależnienie chce podjąć leczenie dobrowolnie to wdrażane jest postępowanie opisane w punkcie a). Jeżeli mimo opinii biegłych potwierdzających uzależnienie osoba odmawia leczenia wniosek kierowany jest do Sądu.
 3. Kierowanie do sądu wniosku o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego. Procedura sądowego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego jest uruchamiana:
 • gdy osoba odmawia przed Komisją podjęcia leczenia a biegły potwierdził uzależnienie
 • gdy osoba kierowana na badanie przez biegłego nie zgłasza się na 2 terminy wyznaczonych badań, w takim przypadku to Sąd wydaje postanowienie o doprowadzeniu przez Policję na badanie przez biegłych
 • gdy osoba zgłosi się na badanie, biegły stwierdzi zespół uzależnienia od alkoholu, ale osoba nie podejmie leczenia, nie zaprzestaje spożywania alkoholu, czyli w każdym przypadku gdy leczenie nie przebiega prawidłowo.

 

Postępowanie sądowe

Sąd może na podstawie zebranych dowodów (opinii biegłych, zeznań uczestników, świadków, wywiadu z Policji) wydać następujące postanowienie:

 • oddalić wniosek gdy stwierdzi że osoba nie jest uzależniona od alkoholu
 • wydać postanowienie o zobowiązaniu do podjęcia leczenia odwykowego jeżeli zachodzą do tego przesłanki
 • Sąd może zobowiązać osobę do poddania się leczeniu w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego (w szpitalu, ośrodku) lub w ambulatoryjnym zakładzie lecznictwa odwykowego (w poradni). Na czas trwania obowiązku leczenia Sąd może ustanowić nadzór kuratora nad przebiegiem leczenia odwykowego.
 • zobowiązanie do poddania się leczeniu trwa 2 lata od momentu uprawomocnienia się orzeczenia Sądu i po tym okresie postępowanie jest umarzane bez względu na to czy osoba spożywa alkohol czy nie. Dopiero po upływie czasu trwania zobowiązania osoba ponownie może być zgłoszona do Gminnej Komisji.

 

Szukasz wsparcia?

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny przy GOPS Czernichów
ul. Strażacka 6/7 34-311 Czernichów tel. 33/866 93 18
od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
Telefon zaufania w środy od 15:00 do 18:00 i czwartki od 15:30 do 17:30

Grupa AA (Anonimowych Alkoholików)
ul. Strażacka 6/7 34-311 Czernichów
tel. 33/866 93 18 w środy od 15:00 do 18:00

Grupa Wsparcia dla osób współuzależnionych
ul. Strażacka 6/7 34-311 Czernichów
tel. 33/866 93 18 w czwartki od 15:30 do 17:30

Psycholog
po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu ul. Strażacka 6/7
34-311 Czernichów tel. 33/866 93 18

Radca Prawny
po wcześniejszym telefonicznym
ustaleniu terminu Urząd Gminy Czernichów
ul. Żywiecka 2 34-311 Czernichów
tel. 33/860 93 22

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czernichowie
Urząd Gminy Czernichów
ul. Żywiecka 2 34-311 Czernichów
tel. 33/860 93 18 pok. 3 
w godzinach pracy urzędu 7:30 do 15:30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie
ul. Strażacka 6/7 34-311 Czernichów
tel. 33/866 13 38

Ośrodek Leczenia Uzależnień w Żywcu
Al. Legionów 1, 34-300 Żywiec
tel. 33 861-00-83,
rejestracja: 8.00-16.00
czynne: 8.00-19.00

KOMISARIAT POLICJI W GILOWICACH
Aleja Piłsudskiego 52
34-300 Żywiec
telefon: 47 85 729 10


 

Gdzie szukać pomocy - numery telefonów

 • Pomarańczowa Linia – system pomocy rodzicom, których dzieci upijają się i zażywają narkotyki
  tel. 801 140 068 http://pomaranczowalinia.pl/
  Ogólnopolska linia telefoniczna „Pomarańczowa linia” (801 140 068), która udziela porady konsultacji rodzicom, których dzieci sięgają po alkohol, a także nauczycielom, którzy chcieliby się dowiedzieć jakich rad w tej sprawie udzielić. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 do 20.00 (telefon informacyjno-interwencyjny).
 • Niebieska Linia – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
  tel. 801 120 002 www.niebieskalinia.info/
  Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (801-12-00-02) działa od poniedziałku do soboty w godz. 8.00- 22.00, w niedziele i święta – w godz. 8.00- 16.00. Dzwoniąc pod nr 801-120-002 uzyskasz wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o możliwościach uzyskania pomocy najbliżej miejsca zamieszkania.
 • Telefon Kryzysowy 116 123– Poradnia Telefoniczna dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym.
 • Tel. 116 123 czynny jest we wszystkie dni robocze w godzinach od 14.00 do 22.00
 • Ogólnopolski Telefon Zaufania „Uzależnienia”- narkotyki tel. 800 199 990, czynny codziennie w godz. 16-21
 • Uzależnienia behawioralne tel. 801 889 880, czynny codziennie w godz. 17-22