logo
-A A A+

Dzisiaj : 15 Sie 2022

Imieniny : Napoleona, Stelii

Najbliższe wydarzenia

Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022/2023

28 Lip -  09:33 | Aktualności | UG Czernichów | 66


 

Zgodnie z art. 32 ust.6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienie:

 1. niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

 2. uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;

 3. dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

  • 24 rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

  • 25 rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno- -wychowawczych.

powyższy obowiązek realizowany jest poprzez organizację dowozu w dwóch formach:

 1. zbiorowego, zorganizowanego lub

 2. indywidualnego realizowanego przez rodziców w formie zwrotu kosztów dowozu.


Dowóz zbiorowy

Usługa dowozu dziecka do przedszkola/szkoły/ośrodka jest wykonywana samochodem gminnym, przystosowanym do wymogów i potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych.

Ze względu na konieczność organizacji dowozu od 1 września 2022 r., wniosek o zorganizowany dowóz dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej w roku szkolnym 2022/2023, wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Gminnym Zespole Oświatowym w Czernichowie ul. Bielska 2, 34 – 312 Międzybrodzie Bialskie w terminie do 22 sierpnia 2022 r.

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. wniosek o zorganizowany dowóz dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej w roku szkolnym 2022/2023,

 2. kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,

 3. zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało w roku szkolnym 2021/2022 roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki.

Dowóz dzieci odbywa się od poniedziałku do piątku we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2022/2023 i dotyczy wyłącznie obowiązkowych zajęć edukacyjnych (nie dotyczy zajęć pozalekcyjnych).


Dowóz indywidualny (zwrot kosztów dowozu)

Rodzice, którzy indywidualnie chcą dowozić swoje dziecko do przedszkola/szkoły/ośrodka powinni złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w Gminnym Zespole Oświatowym w Czernichowie ul. Bielska 2, 34 – 312 Międzybrodzie Bialskie w terminie do 22 sierpnia 2022 r. Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. wniosek o zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego na rok szkolny 2022/2023,

 2. kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,

 3. zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało w roku szkolnym 2022/2023 roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki.

Rodzice/opiekunowie dziecka chcący skorzystać z którejkolwiek formy dowozu, powinni złożyć wszystkie dokumenty w wyznaczonym terminie. Brak, któregoś z wymaganych dokumentów nie gwarantuje rozpoczęcia dowozu od dnia 1.09.2022 r. 

  W sytuacji braku możliwości uzyskania zaświadczenia z placówki oświatowej, potwierdzającego przyjęcie dziecka do szkoły/przedszkola w roku szkolnym 2022/2023 do wniosku proszę załączyć oświadczenie zawierające informację do której klasy będzie uczęszczało dziecko w roku szkolnym 2022/2023 oraz zobowiązanie dostarczenia zaświadczenia do dnia 09.09.2022 r.

 

Załączniki:

 1. Dowóz zbiorowy - Wniosek o zorganizowany dowóz dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej w roku szkolnym 2022/2023   zał. nr 1 - wniosek dowożenie przez gminę.doc

 2. Dowóz indywidualny - Wniosek o zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego na rok szkolny 2022/2023 zał nr 2 - wniosek dowożenie przez rodzica.doc