logo
-A A A+

Dzisiaj : 19 Maj 2022

Imieniny : Iwa, Piotra, Celestyna

Najbliższe wydarzenia

Kwalifikacja wojskowa 2021
Kwalifikacja wojskowa dla gminy Czernichów odbędzie się w dniach 1-4 października 2021r. Przeprowadzona zostanie w Żywcu, w budynku dawnego Szpitala Powiatowego.

21 Wrz -  12:45 | Aktualności | UG Czernichów | 434


Książeczka wojskowa
fot. Książeczka wojskowa

Zgodnie z obwieszczeniem wojewody śląskiego o kwalifikacji wojskowej w 2021 roku w województwie śląskim zostanie ona przeprowadzona w okresie od 9 sierpnia do 19 listopada 2021r. POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA DLA POWIATU ŻYWIECKIEGO (budynek dawnego Szpitala Powiatowego. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna w Żywcu) przy ul. Sienkiewicza 52 w godzinach od 8:00 do 12:00.


Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

 1. mężczyzn urodzonych w 2002 r.;
 2. mężczyzn urodzonych w latach 1997-2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby urodzone w latach 2000-2001, które:
  a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4 b ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 4. kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 ukończyły naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. 2017 r., poz. 944);
 5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Do kwalifikacji wojskowej należy zabrać:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (paszport);
 • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 • aktualną fotografię (legitymacyjną) bez nakrycia głowy;
 • zaświadczenie o pobieraniu nauki (zwróć się do dyrekcji szkoły o jego wydanie w terminie poprzedzającym stawienie się do kwalifikacji);
 • jeśli się nie uczysz, zabierz świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (lub klasy);
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, uprawnienia.
 • Kwestionariusz osobowy.

 

Przeniesienie do rezerwy:

 • osób posiadających kategorię zdolności A lub D – następuje (co do zasady) po upływie 14 dni od otrzymania orzeczenia o zdolności do czynnej służby wojskowej albo z dniem zrzeczenia się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron.
 • osób posiadających kategorię B – nastąpi po ponownym stawieniu się przed komisją lekarską i uzyskaniu kategorii A lub D.

Wpis w książeczce wojskowej potwierdzający przeniesienie do rezerwy można uzyskać:

 • w czasie kwalifikacji wojskowej - w siedzibie właściwej Powiatowej Komisji Lekarskiej,
 • po zakończeniu kwalifikacji wojskowej - w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku-Białej ul. Piastowska 14.

Osoby uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny - kategoria zdolności E, nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

 

Sankcje egzekucyjne i karne
W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny:

 • wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • wójt lub burmistrz (prezydent miasta) lub wojskowy komendant uzupełnień składa zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu czynu zabronionego (art. 224 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej).

 

Dodatkowe informacje na temat kwalifikacji można również uzyskać w Urzędzie Gminy Czernichów pod nr tel. 338609318.