logo
-A A A+

Dzisiaj : 13 Kwi 2024

Imieniny : Przemyslawa, Hermenegildy, Marcina

Najbliższe wydarzenia

LVII sesja Rady Gminy Czernichów
W dniu 26 marca 2024r. o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się LVII sesja Rady Gminy Czernichów.

19 Mar -  08:50 | Aktualności | UG Czernichów | 185


Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Sprawozdawczość z działalności Wójta
 4. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy za rok 2023
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2024
 6. Przyjęcie sprawozdania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy za rok 2023
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy na rok 2024
 8. Przyjęcie sprawozdania Komisji Finansów, Oświaty, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy za rok 2023
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Oświaty, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy na rok 2024
 10. Przyjęcie sprawozdania Komisji Samorządu, Kultury i Sportu Rady Gminy za rok 2023
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Samorządu, Kultury i Sportu Rady Gminy na rok 2024
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Czernichów
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości gruntowej w formie darowizny
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernichów w 2024 roku
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Czernichów na lata 2024-2027
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Program Wspierania Rodziny w Gminie Czernichów na lata 2024-2026
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych oraz kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Czernichów, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska–Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku–Białej
 21. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernichów na lata 2024-2033
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024
 25. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Czernichów w roku 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz innym podmiotami o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 26. Przyjęcie sprawozdania finansowego z realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za rok 2023
 27. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Gminy
 28. Wolne wnioski i zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy

Patryk Smoła