logo
-A A A+

Dzisiaj : 15 Sie 2022

Imieniny : Napoleona, Stelii

Najbliższe wydarzenia

Stypendia szkolne na rok szkolny 2022/2023
Wnioski o stypendium szkolne na rok 2022/2023 będzie można pobierać od dnia 1 sierpnia 2022 r 

28 Lip -  09:30 | Aktualności | UG Czernichów | 76


 

Gminny Zespół Oświatowy w Czernichowie informuje, że wnioski o stypendium szkolne na rok 2022/2023 będzie można pobierać od dnia 1 sierpnia 2022 r. w siedzibie Gminnego Zespołu Oświatowego 34-312 Międzybrodzie Bialskie ul. Bielska 2 oraz ze strony internetowej Urzędu Gminy Czernichów . Wnioski będzie można składać osobiście od 1 do 15 września 2022 r. w siedzibie Gminnego Zespołu Oświatowego.

Stypendium szkolne jest świadczeniem o charakterze socjalnym, zależnym od dochodu na osobę w rodzinie (600 zł/os), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Co do zasady stypendium szkolne jest przyznawane w formie pomocy rzeczowej lub całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania. Pomoc w formie rzeczowej dotyczy refundacji zakupu pomocy dydaktycznych, w tym m.in. podręczników i przyborów szkolnych, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innych pomocy i książek (opracowań) przeznaczonych na potrzeby edukacyjne, sprzętu komputerowego związanego z procesem edukacji jak też kosztów opłat abonamentu internetowego oraz refundacji opłat wymaganych przez szkołę, np. opłaty czesnego oraz opłat za udział w wycieczkach szkolnych. Wypłata stypendiów szkolnych będzie następowała po wcześniejszym przedstawieniu rachunków/faktur potwierdzających poniesione koszty edukacyjne do wysokości przyznanego stypendium. 

Dodatkowe informacje:

Gminny Zespół Oświatowy w Czernichowie
tel. 338661865
e-mail: czernichow@gzo.com.pl