logo
-A A A+

Dzisiaj : 19 Maj 2022

Imieniny : Iwa, Piotra, Celestyna

Najbliższe wydarzenia

XXXII sesja Rady Gminy Czernichów
W dniu 30 listopada 2021r. o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy Czernichów.

23 Lis -  13:00 | Aktualności | UG Czernichów | 351


Sesja RG
fot. Sesja RG

Porządek posiedzenia :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności

 2. Przyjęcie porządku obrad

 3. Sprawozdawczość z działalności Wójta

 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Czernichów

 5. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia wysokości i zasad obliczania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Gminy Czernichów

 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości diet dla sołtysów oraz członków rad sołeckich na terenie gminy Czernichów

 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „ Rocznego programu współpracy Gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”

 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022r.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych i opłaty miejscowej

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czernichów na lata 2021-2028

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021

 12. Wolne wnioski i zakończenie obrad

 

Przewodniczący Rady Gminy

Patryk Smoła