logo
-A A A+

Dzisiaj : 15 Sie 2022

Imieniny : Napoleona, Stelii

Najbliższe wydarzenia

XXXV sesja Rady Gminy Czernichów
W dniu 17 marca 2022 r. o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XXXV sesja Rady Gminy Czernichów.

10 Mar -  10:50 | Aktualności | UG Czernichów | 440


Sesja RG
fot. Sesja RG

Porządek posiedzenia :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności

 2. Przyjęcie porządku obrad

 3. Sprawozdawczość z działalności Wójta

 4. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy za rok 2021

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2022

 6. Przyjęcie sprawozdania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy za rok 2021

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy na rok 2022

 8. Przyjęcie sprawozdania Komisji Finansów, Oświaty, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy za rok 2021

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Oświaty, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy na rok 2022

 10. Przyjęcie sprawozdania Komisji Samorządu, Kultury i Sportu Rady Gminy za rok 2021

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Samorządu, Kultury i Sportu Rady Gminy na rok 2022

 12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wysokości i zasad obliczania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Gminy Czernichów

 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zmiany ustawy o gospodarce odpadami komunalnymi

 14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Międzybrodziu Bialskim

 15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Międzybrodziu Żywieckim

 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi i spożywczymi oraz wyrobami rękodzieła wytworzonymi w gospodarstwie rolnym, a także regulaminu tego handlu

 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 i 2023

 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernichów w 2022 roku

 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Czernichów

 20. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Usługowo-Produkcyjnego Gospodarki Wodno Ściekowej ISEPNICA w Międzybrodziu Bialskim z obowiązku zapłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Czernichów

 21. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czernichów na lata 2022-2029

 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022

 25. Przyjęcie sprawozdania finansowego z realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za rok 2021 r.

 26. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy

 27. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy

 28. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy

 29. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy

 30. Wolne wnioski i zakończenie obrad

 

Przewodniczący Rady Gminy

Patryk Smoła